Voimassaolevat säännöt hyväksytty PRH:ssa yhdistysrekisteriin 19.2.2020.

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on TIVIA Keski-Suomi ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Keski-Suomi.

Yhdistys on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n (jäljempänä ”TIVIA”) alueellinen jäsenyhdistys.

2 §

Tarkoitus ja toimintamuoto

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia informaatioteknologian kanssa työskentelevien tai opiskelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Keski- Suomen alueella ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää informaatioteknologian mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myydä palveluja eikä toiminnallaan tuottaa siihen osallisille taloudellista voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, kerho-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä, harjoittaa tiedotus-, virkistys- ja julkaisutoimintaa ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa osana valtakunnallisesti toimivaa TIVIA-yhteisöä.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 §

Jäsenyys
Jäseneksi liittyminen

Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä, henkilöjäseniä ja kunniajäseniä. Yhteisöjäsen voi olla oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö. Henkilöjäsen voi olla
a) yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö
b) henkilö, joka työskentelee informaatioteknologian parissa tai on siitä muuten kiinnostunut sekä
c) henkilö, joka opiskelee päätoimisesti laitoksessa, jossa annetaan informaatioteknologian opetusta ja joka myös osallistuu tähän opetukseen (opiskelijajäsen).

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen puheenjohtajana toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan valita vähintään kolme vuotta yhdistyksen hallituksen jäsenenä toiminut tai muulla tavoin erittäin ansioitunut jäsen. Kunniajäseneksi voidaan myös valita vähintään kymmenen vuotta yhdistyksessä aktiivisesti mukana ollut jäsen. Kunniajäsenillä on puheoikeus yhdistyksen kokouksissa. Heillä ei ole muita oikeuksia tai velvollisuuksia.

Jäsenmaksu

Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämä jäsenmaksu huomioon ottaen TIVIAn liittokokouksen yhdistykselle määräämä jäsenmaksu. Edellä a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen yhteisöjäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 §

Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-9 muuta jäsentä. Jäsenistä vähintään puolet pitää olla pykälän 3 kohtien a tai b mukaisia henkilöitä. Hallituksen puheenjohtajana saa sama henkilö toimia enintään kolmena toimikautena peräkkäin. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

6 §

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi yhdistyksen kokousta, syys- ja kevätkokouksen. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettävällä ilmoituksella. Tällä tarkoitetaan yhdistyksen kotisivuja ja yhdistyksen sähköpostilistaa.
Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) kaikista äänioikeutetuista sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen hallitukselle toimitettu. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammikuun 15. ja maaliskuun 31. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
2) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
3) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta
4) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi

Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1) hallituksen esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
2) vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet sääntöjen edellyttämällä tavalla
4) valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
5) valitaan yhdistyksen edustajat TIVIAn kokouksiin
6) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole äänivaltaa henkilöjäsenenä. Äänioikeutta ei ole myöskään kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 §

Tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on helmikuun 15.päivään mennessä annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

Toiminnantarkastajien tulee viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta antaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

8 §

Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntöjen muutos on alistettava TIVIAn hallituksen hyväksyttäväksi.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat TIVIAlle.